Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Databaser är en naturlig komponent vid programvaruutveckling. Applikationsområdena är många, tex personalhantering, administration, lager, fakturering, bokföring, online-spel, telekom-system, webbapplikationer, etc. Oavsett applikationsområde, så är lagringen av data en viktig och central del. Kraven på tillförlitlighet, säkerhet och prestanda är ofta höga. En viktig förmåga hos en utvecklare, är att ha förståelse för hur databaser fungerar och vilka problemställningar de kan lösa. I denna kurs hanteras en översiktlig introduktion i ämnet databaser, lite teori, men framförallt praktik. Syftet är att studenten skall förstå och lära sig använda tillvägagångssättet att modellera och implementera en databasapplikation med en tillhörande klientapplikation. På detta sätt skapas förståelse för databasens plats i programvaruutveckling.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

  • Databaser, introduktion och orientering, relationsdatabaser

  • Relationsmodellen och ER-modellering (modellering av databaser utifrån en problemställning)

  • SQL (Structured Query Language) (skapa, modifiera och använda databastabeller)

  • Client/server access mot databas (databasfrågor med SQL från en klientapplikation)

  • Arbete i projektform, vilket omfattar analys av lösning, modellering av databas, skapa databas, implementering av SQL, samt implementation av klientapplikation.

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten:

  • översiktligt förstå och kunna applicera ett strukturerat arbetsätt för att, utifrån en problemställning, utveckla en relationsdatabas till en färdig klientapplikation.
  • individuellt kunna modellera och dokumentera enklare databaser i form av en ER-modell.
  • kunna utifrån en befintlig ER-modell, skapa och använde en enklare databas med SQL.
  • i grupp designa och implementera en väl fungerande databasapplikation med tillhörande (client/server) klientapplikation.