Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Syfte

Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter. Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

 • Databasteknik allmän orientering
 • Relationsmodellen och relationsdatabaser
 • Databasmodellering
 • ER (Entity Relationship) modellering
 • Normalisering
 • Relationsalgebra
 • SQL (Structured Query Language) (skapa, modifiera och använda databastabeller)
 • Stored Procedures och Triggers (aktiva databaser)
 • Transaktioner
 • Prestanda och index
 • Client/server access mot databas (Databasfrågor med SQL från en klientapplikation)
 • Laborativa övningar (enskilt och i grupp) vilket omfattar analys av lösning, modellering av databas, SQL och skapa databas, implementera klientapplikation
 • Olika verktyg som underlättar arbetet med databaser

Kursmål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • vara väl bevandrad i relationsdatabaser och ha en övergripande förståelse för dess användning och dess fördelar och nackdelar.

 • ha en grundlig, både teoretisk och praktisk, förmåga att använda relationsdatabaser.

 • i detalj förstå och applicera processen att utveckla en databas från en problemställning till färdig klientapplikation.

 • strukturerat och i detalj modellera och dokumentera en databas i form av en ER modell.

 • utifrån en befintlig modell, praktiskt skapa och förändra samt använda en databas med SQL.

 • designa och implementera en väl fungerande databasapplikation med tillhörande (client/server) klientapplikation.

 • översiktligt förstå, kunna förklara samt argumentera kring databaser och databashanteringssystem i allmänhet.