Kursplan

Utdrag ur kursplanen:

Innehåll

  • Bildtänkande och bildseende
  • Bildbehandling i form av iordningställande, retusch och manipulation
  • Tillämpning av programvaror, bildbehandling
  • Tekniker för publicering
  • Färg och bildbehandlingsteori

Kursmål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande

  • ha kunskaper om, förståelse för och färdighet i att bildbehandla digitala fotografier.

  • vara förtrogna med att använda programvaror för bildbehandling

  • kunna bildbehandla utifrån begränsande etiska krav